آبستراکسیون،آخرین تیر بازنده های میدان شورا/بن بست مخالفان علوی در برابر پیمان ناگسستنی حامیان شهردار
آبستراکسیون،آخرین تیر بازنده های میدان شورا/بن بست مخالفان علوی در برابر پیمان ناگسستنی حامیان شهردار

تصویر نو _ بی تردید اینکه چهار عضو شورا تحت فشار عوامل داخلی و بیرونی، اینگونه پای شهردارشان می ایستند نشان از آن دارد که مسیر سید امیر حسین علوی درست بوده و وی حاضر نیست منافع مردم و شهر را با برخی منفعت طلبان معاوضه کند.حال که مخالفان شهردار در راه استیضاح به بن […]

تصویر نو _ بی تردید اینکه چهار عضو شورا تحت فشار عوامل داخلی و بیرونی، اینگونه پای شهردارشان می ایستند نشان از آن دارد که مسیر سید امیر حسین علوی درست بوده و وی حاضر نیست منافع مردم و شهر را با برخی منفعت طلبان معاوضه کند.حال که مخالفان شهردار در راه استیضاح به بن بست خورده اند،در تلاش هستند که با فرضیه از دست دادن هیات رئیسه،حامیان علوی را تحت فشار قرار داده تا شاید حداقل اینگونه بتوانند آرای یکی از آن چهار عضو را برای تیم خود بدست آورند.فرضیه ای محال که موافقان استیضاح را بیش از پیش ،بازنده میدان می کند.اما گویا این پایان تلاش آنها نبود،شنیده ها از فشارهای عوامل بیرونی برای استیضاح علوی خبر می دهد،با تایید یک عضو شورا،این روزها نشست هایی شبانه به بهانه استیضاح علوی برگزار می شود که هدف آن تحت فشار قراردادن حامیان شهردار رشت است.خبری که باید به حال آن گریست،شورایی که بجای تعامل و همکاری با شهردار ،تمام همت و ظرفیت خود را به کار بسته اند تا مانعی برای پیشرفت و توسعه این شهر باشند.حال که تیر مخالفان از هر جهت به سنگ خورده،راهی نیست جز آبستراکسیون های پی در پی و شسکت خورده که رشت را لحظه به لحظه به سوی سقوط پیش می برد.باید دید که مخالفان علوی تا چه زمانی می خواهند به مسیر اشتباه خود ادامه دهند و شهر را در این گودال بزرگ فرو ببرند.شاید این پیمان ناگسستنی حامیان شهردار بتواند خاطره ای خوش و به یاد ماندنی از شهری باشد که مدتهاست همدلی و همراهی را به خود ندیده است.